دفتر کارخانه

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

دفتر فروش مرکزی مشهد

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۱۶۸۷-۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: sales@naghshmaghsoudshargh.com , sales@maghsoudgroup.com

دفتر مشهد

آدرس : مشهد، خیابان پاستور ، پاستور ۱، پلاک ۱۵، دفتر شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی :۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس: ۳۸۴۷۰۷۰،۳۸۴۰۶۹۶۹،۳۸۴۰۶۸۶۸-۰۵۱(۹۸+)

شماره فکس: ۳۸۳۳۳۱۱۲-۰۵۱(۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

دفتر تهران

آدرس: تهران-خیابان ولیعصر ، بالاتراز پارک ساعی ، نبش کوچه ۳۲ – پلاک ۵ – طبقه دوم، دفتر شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۳۱۱۴-۱۵۱۶۷۳

شماره تماس: ۹-۸۸۸۷۵۹۰۷ ، ۸۸۷۸۱۶۳۷، ۸۸۷۸۴۶۶۸ ، ۸۸۸۷۱۴۳۵ -۰۲۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۸۸۸۸۳۰۱۴،۸۸۷۸۰۷۵۷۵-۰۲۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

واحد منابع انسانی

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: HR@naghshmaghsoudshargh.com , HR@maghsoudgroup.com

واحد مالی

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: accounting@naghshmaghsoudshargh.com , accounting@maghsoudgroup.com

واحد CRM

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: CRM@naghshmaghsoudshargh.com , CRM@maghsoudgroup.com

واحد روابط عمومی

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: CustomerRelation@naghshmaghsoudshargh.com/CR@naghshmaghsoudshargh.com , CustomerRelation@maghsoudgroup.com/CR@maghsoudgroup.com

دفتر مدیریت ارشد

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۱۵۹۳ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: CEO@naghshmaghsoudshargh.com , CEO@maghsoudgroup.com

واحد فن آوری اطلاعات

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۴۰۳۰-۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: IT@naghshmaghsoudshargh.com , IT@maghsoudgroup.com

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۱ میدان دوم بلوار کوشش شمالی، شرکت نقش مقصود شرق

صندوق پستی: ۱۶۱۱-۹۱۳۷۵

شماره تماس:۳۵۱۵۲۰۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

شماره فکس: ۳۵۴۱۳۶۰۰ -۰۵۱ (۹۸+)

آدرس ایمیل: info@naghshmaghsoudshargh.com

Buy now